شیمی
شیمی کاربردی 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه

     

تهيه يک نمک مضاعف و يک کمپلکس و مقايسه آنها

هدف از انجام اين آزمايش تهيه نمک مضاعف سولفات آمونيم مس (II ) . شش آبه و کمپلکس تترا آمين مس (II) سولفات منوهيدرات و مقايسه پاره ای از خواص نمک ساده ، نمک مضاعف و نمک کمپلکس می باشد.                                                           

   درکمپلکس ها پيوند بين فلز و گروههای غير فلزی دهنده الکترون(ليگاند) از نوع پيوند کئورديناسيون می باشد. ليگاندها را بسته به تعداد اتم کئوردينانس شونده، به ليگاندهای يک دندانه، دو دندانه و ...تقسيم می کنند. ليگاند کی ليت دهنده می توانند همزمان از بيش از يک موقعيت به فلز متصل شوند. کی ليت ها کمپلکس هايی پايدارند و حلقه های 5 و 6 عضوی آنها پايدارتر هستند.         

q Fe(CN)2 + 4KCN          ð            K2Fe(CN)6

q AgCl  + 2NH3                 ð       Ag(NH3)2Cl

     

 پتاسيم هگزا سيانوفرات(II) در آب حل شده و محلولی را می دهد که هيچ نوع واکنش مشخص کننده يون Fe2+ ندارد، زيرا اين يون   در محيط آزاد نيست و به صورت]4-  Fe(CN)6 [ وجود دارد. اين يون يک يون کمپلکس است.                       
يک دسته معمول از نمکهای مضاعف، زاجها هستند که در حقيقت سولفات مضاعف پتاسيم و آلومينيم هستند.  (KAl(SO4)2, 12H2O (

در کمپلکس اربيتال ليگند انرژی کمتری ازاربيتال فلز دارند، د رنتيجه پيونده تا حدودی خصلت يونی دارند و اربيتالهای مولکولی پيوندی به اربيتالهای گروه ليگاند شبيه ترند.                     
کمپلکسها به دونوع کمپلکسهای ورنر (کمپلکسهايی که خصلت يونی بيشتر دارند) و کمپلکسهای کربونيل فلز و آلی فلزی( پيوند فلز- کربن و بيشتر خصلت کووالانسی دارند) دسته بندی کرده اند.             

 روشهای جداسازی کمپلکس ها از محلول:                           
1- تبخير حلال و سرد کردن محلول تغليظ شده ( تبلور)               
2- استخراج با حلالی که کمپلکس را در خود حل نمی کند

3- اگر کمپلکس کاتيونی باشد با افزودن آنيون مناسب، نمک نامحلول را می توان جدا کرد. برای کمپلکس آنيونی از کاتيون مناسب استفاده می کنيم                                      

 برای تهيه کمپلکس ها بايستی از خواص فلز و ليگاند آگاهی کامل داشت.نحوه واکنش فلز و ليگاندها از قواعد ترموديناميک، ممانعت فضايی، فشار الکتروستاتيک وبسياری ديگر از پارامترهای متاثر خواهد بود.                    

وسايل مورد نياز :

شيشه ساعت

لوله آزمايش

بشر ml 250

قيف بوخنر

پيپت

کاعذ صافی

کاغذ تورنسل

 

مواد مورد نياز:

سولفات مس (II) 5 آبه

سولفات آمونيم

محلول آمونياک

اتانول

آمونياک 6 نرمال

روش کار :

تهيه نمک مضاعف کوپريک آمونيوم سولفات 6 آبه

01/0 مول سولفات مس (II) 5 آبه را درml 15 آب حل کرده و به آن 01/0 مول سولفات آمونيم اضافه کنيد.آنرا با حرارت تغليظ کرده و روی ظرف را با شيشه ساعت پوشانده و در جای مناسبی نگه داريد. بعد از ته نشينی بلورها، مايع بالايی را به آرامی سرريز کرده و در نهايت بلورها را جدا کنيد.    

CuSO4.5H2O + (NH4)2SO4       ð       (NH4)2Cu(SO4) .6H2O

تهيه کمپلکس تتراآمين مس(II) سولفات يک آبه

يک گرم سولفات مس 5 آبه را در ml 5 آب حل کرده و به آن آمونياک بيافزائيد تا رسوب  2(OH) Cu در آمونياک حل شود.به محلول ml 5/0 آمونياک اضافه کنيد. ml 5/2 اتانول به محلول اضافه کرده تا دو لايه از يکديگر جدا شوند. اين محلول را به مدت 24 ساعت در محلی قرار دهيد. بلورها را صاف کرده با کمی الکل شستشو دهيد.بعد آنها را روی کاغذ صافی خشک کنيد.                           

CuSO4.5H2O + 4NH3  ð  [Cu (NH3)4] (SO4), H2O + 4H2O

مقايسه برخی از خواص نمک ساده،نمک مضاعف و نمک کمپلکس

1- 500 ميلی گرم سولفات مس 5 آبه را در يک لوله آزمايش حرارت دهيد.(رنگ سفيد) 3-2 قطره آب به آن افزوده و تغيير رنگ را مشاهده کنيد. سپس ml 5 آمونياک 6 مولار را به آن افزوده و تغييرات را مشاهده کنيد.(ابتدا هيدروکسيد مس (II) و سپس کمپلکس تتراآمين مس (II) تشکيل می شود.                    

2- مقداری از نمک مضاعف تهيه شده در آزمايش قبل را در ml 5 آب حل نمائيد. به روش مشابه محلول کمپلکس تهيه کنيد. رنگ دو لوله آزمايش را مقايسه کنيد. سپس هر دو لوله آزمايش را با ml 20 آب مقطر رقيق کرده و تغييرات را مشاهده نمائيد.( فقط در يکی از آنها رسوب هيدروکسيد مس آبی رنگ ظاهر می شود).                      

 3- مقدار کمی از نمکها را جداگانه در لوله آزمايش ريخته و به ملايمت حرارت دهيد. تغييرات رنگ را مشاهده نمائيد.گازی که از آنها خارج می شود را به کمک کاغذ تورنسل شناسايی کنيد.(آمونياک، آب و تری اکسيد گوگرد خارج می شود) و اکسيد مس (II) سياهرنگ به وجود آمده که در نهايت به اکسيد مس(I) قرمز رنگ تبديل می شود.       

 


موضوعات مرتبط: آزمایشگاه شیمی معدنی
[ سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ ] [ 23:48 ] [ محمدرضا گل سرخ حق ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

شیمی کاربردی ، دنیای گزارشکار - دنیای شیمی
امکانات وب

Powered by WebGozar