شیمی
شیمی کاربردی 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه
 
تهيه زاجها و بررسی رشد بلورهای آنها
http://www.upload4files.tk/download.php?file=f0e54f3f2735672d1f3d9191e0fcbb29

 هدف از اين آزمايش تهيه زاجهای کروم، آهن و آلومينيوم با استفاده از واکنشگرهای  لازم و بررسی رشد بلوری آنها می باشد.   

زاجها نوعی نمکهای مضاعف هستند.نمکهای مضاعف در اثر تبلور همزمان دو نمک با هم به نسبت مولی ساده بوجود می آيند. شکل و سيستم بلوری نمک مضاعف با شکل بلوری دو نمک سازنده يکی است. واحد های بلوری زاجها لزومی به شباهت با نمکهای سازنده  ندارند.در ساختمان زاج دو کمپلکس و نمکهای مضاعف يک کمپلکس با يک نمک ساده وجود دارند.                        

پايداری کمپلکس ها وابسته به نوع فلز مرکزی (عدد اکسايش، شعاع) و ليگند(قدرت نوکلئوفيلی، ممانعت فضايی والکتروستاتيکی و کی ليت سازی)می باشد.                                                                                                   

زاج ها دارای فرمول عمومی MIMIII(SO4)2,12H2O هستند. فلز يک ظرفيتی می تواند پتاسيم، روبيديم، سزيم و آمونيوم، و فلز سه ظرفيتی کبالت(III)، آهن (III)، کروم(III)، آلومينيوم(III)، تيتانيم(III) و اسکانديم (III)است.                              

پايداری زاج ها وابسته به اندازه يونهای فلزی است. يونهای يک ظرفيتی می تواننند زاجهای پايداری را تشکيل دهند، ولی هر قدر يون سه ظرفيتی بزرگتر باشد، از پايداری زاج کاسته می شود.دو کمپلکس تشکيل دهنده زاج از طريق يونهای سولفات به هم متصل می شوند(هيبريد فلزات sp3d2 و يا d2sp3 می باشد).            

             

تهيه زاجهای بلورين                                           
محلولی هم اکی والان سولفات فلز سه ظرفيتی و يک ظرفيتی را در دمای معمولی تبخير کنيد. بلورهای هشت وجهی زاج به دست می آيد. (قرار دادن يک تکه بلور در محلول سير شده وهمگن بودن محلول از عوامل موثر در رشد بلور خواهد بود.)
         

وسايل مورد نياز :

چراغ گاز بونزن

بشر ml 250

کوره الکتريکی

قيف بوخنر

اتوکلاو

تشتک بلوری

شيشه ساعت

کروزه چينی يا پلاتينی

همزن مغناطيسی

مواد مورد نياز :

دی کرومات پتاسيم

اسيد سولفوريک غليظ

اتانول

سولفات آهن(II) بلوری

سولفات آمونيم

اسيد سولفوريک N 1

اسيد نيتريک غليظ

سولفات آلومينيم آبدار

سولفات پتاسيم

اسيد کلريدريک

تيوسيانات پتاسيم يا آمونيم

 سود

استات آمونيم

معرف آلومينون

سنگ معدن آلونيت

پتاس N 4

 روش کار :

تهيه پتاسيم (I) کروم(III) سولفات 12 آبه                            
اين ترکيب به نام زاج کروم معروف است. مقدار 10 گرم پتاسيم بی کرومات را در
ml 100حل کنيد. پس از افزودن ml11 اسيد سولفوريک غليظ آنرا بوسيله ml 7 الکل در سرما احيا کنيد.مخلوط را در جايی ساکن جهت گرفت بلورهای زاج نگهداريد                 

    تهيه آمونيومI)) آهن(III) سولفات 12 آبه                                
مقدار 33/6 گرم سولفات فرو متبلور و 3 گرم سولفات آمونيوم را در
ml20 اسيد سولفوريک نرمال حل کرده، چند قطره اسيد نيتريک غليظ به آن اضافه کنيد. آهن (II) در اثر گرما و حضور اسيد نيتريک به آهن (III) اکسيد شده و بلورهای زاج آهن با سرد کردن تدريجی ظاهر می شوند.

تهيه پتاسيمI)) آلومينيم(III) سولفات 12 آبه  

 15گرم سولفات آلومينيوم آبداررا در ml 100 آب حل کنيد. مقدار مناسبی از سولفات پتاسيم را در مقدار مناسب آب گرم حل کرده تا محلول سير شده ای بدست آيد. اين محلول را به محلول سولفات آلومينيم اضافه کنيد. با سرد کردن تدريجی محلول حاصل، بلور زاج آلومينيم تشکيل می شود.                         

    تهيه زاج سفيد از آلونيت              

   
سنگ معدن آلونيت را به مدت 6 ساعت در کوره 650- 600 درجه قرار دهيد. سپس آنرا آسياب کنيد. 10 گرم از آنرا در يک بشر
ml250  ريخته و ml 10 اسيد سولفوريک غليظ به آن اضافه کنيد.آنرا حرارت دهيد.مخلوط را صاف کنيد.                                

محلول زيرين را در يک بشر ريخته و pH آنرا با استفاده از محلول پتاس 4 نرمال و pH متر به حدود 4 برسانيد. محلول را تا کاهش حجم آن به يک پنجم حرارت دهيد. سپس انرا در کريستاليزور بريزيد. بلورها را خشک کنيد. آنها را وزن کرده و بازده عمل را محاسبه کنيد.                        

آزمايش جهت تجزيه سنگ معدن آلونيت               

 1گرم سنگ معدن را در يک بشر ml 250 ريخته به آن ml 25 اسيد کلريدريک غليظ اضافه کنيد. آنرا در حمام آب گرم قرار دهيد. سپس آنرا به داخل کريستاليزور ريخته  وخشک کنيد. ml 10- 5 اسيد کلريدريک غليظ اضافه کنيد و مجددا گرم کنيد. مخلوط را صاف کنيد و روی صافی را که حاوی سيليس است در يک بوته چينی بسوزانيد و بعد از حرارت در کوره 500 درجه به مدت يک ساعت، وزن نمائيد  .     

 2- شناسايی عناصر در سنگ معدن

الف) به ml 1 از محلول، تيوسيانات پتاسيم يا آمونيم بريزيد. رنگ قرمز خونی دليل بر وجود آهن (III) است  .

ب) به ml 1 از محلول، 1 قطره سود، 10 قطره استات آمونيوم و چند قطره آلومينون اضافه کنيد و آنرا حرارت دهيد. رسوب قرمز لاکی دليل بر وجود آلومينيم است.                            

ج) ml 1 از محلول را تغليظ نمائيد. کمی از آنرا روی شعله چراغ بپاشيد. رنگ بنفش دليل وجود پتاسيم است  


موضوعات مرتبط: آزمایشگاه شیمی معدنی
[ سه شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۸۹ ] [ 23:53 ] [ محمدرضا گل سرخ حق ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

شیمی کاربردی ، دنیای گزارشکار - دنیای شیمی
امکانات وب

Powered by WebGozar